АМ „Струма”, участък Лот 3.3 „Кресна – Сандански”


logo_eu_kohezionenfond1

Представяне на проекта

АМ „СТРУМА” е част от Трансевропейската магистрала (ТЕМ) Север – Юг и Четвърти Трансевропейски транспортен коридор. Автомагистрала „Струма“ е основен маршрут на движение в посока София – ГКПП „Кулата” по първокласен път І-1 /Е-79/.
Проектирането и изграждането на Лот 3 на АМ „Струма“ е основният проект, заложен в приоритетна ос 2 на ОПТТИ 2014-2020 година, съфинансиран от Кохезионния фонд на ЕС. Лот 3 на АМ „Струма“ (Благоевград – Сандански) е разделен на три подучастъка – Лот 3.1 от Благоевград до Крупник, Лот 3.2 между Крупник и Кресна и Лот 3.3 от Кресна до Сандански.


Описание

Лот 3.3 на автомагистрала „Струма“ обхваща отсечката от гр. Кресна, км 397+000 по идеен проект, до км 420+624, при който се включва в изградения вече Лот 4. Общата дължина около 23,6 км, със стандартния магистрален габарит А29. В по-голямата си част трасето на автомагистралата се развива успоредно на р. Струма и сега съществуващия път Е-79, който изцяло ще се запази. Има два пътни възела – при с. Струмяни и при гр. Сандански. В участъка има 11 големи съоръжения, четири площадки за отдих, няколко пресичания на местни и селскостопански пътища, както и множество пресичания на инженерни мрежи и комуникации.
Проектът е част от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.


Наименование и параметри

Номер на проекта: BG16M1OP001-2.001-0001

Лот 3.3 е с дължина около 23,6 км. За него са предвидени 9 бр. мостови съоръжения с обща дължина от около 980 м, 2 бр. пътни възли, бетонови и стоманобетонови подпорни стени, надлези и подлези.

Началото на АМ „Струма” участък Лот 3.3 “Кресна – Сандански” започва при км 397+000. Краят на участъка е при км 420+624.

Обща дължина: 23,6 км.


Съфинансиращи фондове

Източници на финансиране:

  • Кохезионен фонд на ЕС
  • Национално съфинансиране

Възложител

nksip_logo_bgУправляващ орган: Дирекция „Координация на програми и проекти”,
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Бенефициент: НКСИП

На 7 април 2016 г. е прието от Народното събрание изменение в Закона за пътищата за прекратяване на дейността на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” (НКСИП). Изменението влезе в сила с публикувано му на 15 април 2016 г. в бр. 30 на Държавен вестник.

Всички дейности на НКСИП преминават към Агенция „Пътна инфраструктура“.

api_logo


Изпълнител

Консорциум „Струма – Лот 3.3“

Партньори: „ГБС Инфраструктурно строителство” АД, „Пътстрой 92” АД, “Главболгарстрой” АД и „Геострой” АД


Стойност на проекта

Стойност на договора за проектиране и строителство за участък Лот 3.3: 280 947 614,40 лв. с ДДС


Срок за изпълнение на договора

Начална дата: 06.11.2015 г.

Крайна дата:   05.11.2020 г.