Находище „Пиринка“

Разработка на находище „Пиринка“ и разположената на място трошачно-сортировъчна инсталация.

 

  • находище Пиринка 03.2017